Psykosyntescoaching

Vad är psykosyntescoaching?

 

Coachingen utgår från frågeställningar för att du ska finna den väg och de tankar som är rätt för dig, lösningarna finns hos dig själv! Coaching utgår från en helhetssyn på människan, såväl kropp som känsla, intellekt och själ.

 

Genom coaching får du:

 

  • Förståelse för hur beteenden, känslor och självuppfattning påverkar dina möjligheter till goda arbetsprestationer
  • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra
  • Ökad självinsikt om vad som blockerar dig, vilket gör att du kan öka din handlingskraft och bli effektivare
  • Utökad självkänsla samt bättre kännedom om dig själv

Psykosyntes är en psykologi med själ och vilja

 

Vi är alla formade av vår historia – det är något som vi bär med oss i våra dagliga liv och det kan kännas både lätt och tungt att bära. Utöver vår historia så har vi alla en gränslös inre kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss. Med psykosyntescoaching hittar du verktyg för att utveckla och utnyttja din inre potential. Det är lätt att fastna i det som är svårt men med psykosyntescoachingens förhållningssätt får du se att du är mer än dina begränsningar. Du har möjlighet att se något nytt och friskt hos dig själv istället för att fastna i gamla spår. Du lär dig hitta viljan till att välja kärlek och självmedkänsla och det är ur dessa två synvinklar du får jobba med psykosyntesen och det som även är psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

Personlig Psykosyntes

 

I livet har du flera olika roller – som du tilldelats av andra eller tagit på dig själv medvetet eller omedvetet. Den roll du har i arbetslivet kan ställa helt andra krav än den roll du har i ditt privatliv. Du har impulser, önskningar, behov, tankar och föreställningar. Känslor och tankar som kan komma i konflikt och skapa motstridiga krav, där valet mellan egna behov och omgivningens förväntningar inte är självklart. Inom psykosyntesen använder vi uttrycket delpersonlighet för att beskriva de delar vi har inombords och som avspeglar sig i de olika roller vi har. Delpersonligheter har skapats under livets gång, många väldigt tidigt i livet. När du lär dig att förstå de olika delarnas behov kan du bättre ta hand om de konflikter som uppstår inom dig och det blir enklare att balansera motstridiga känslor och impulser. Det är då du kan hitta ditt personliga jag och centrum, i syntesen, och därigenom skapa en varm och harmonisk relation till dig själv.

Psykosyntes i relationer

 

Det sätt som du förhåller dig till dig själv, påverkar hur du förhåller dig till andra. Vi blir också delvis till i relationen till andra och påverkar varandra med vårt sätt att vara och kommunicera. I psykosyntescoaching ser vi på hur du kan vara nära andra utan att förlora dig själv, hur du kan vara en självständig individ och samtidigt medlem i en grupp. Att ha med psykosyntesens förhållningssätt i relationer erbjuder en väg till utveckling tillsammans med andra. Du får träna på kommunikation och att skapa fungerande relationer.

Att använda sin vilja

 

Viljan har en central roll inom psykosyntesen. Utan vilja blir även det enklaste projekt svårt att genomföra. Precis som du kan träna musklerna i din kropp, kan du träna din vilja och genomföra det du vill i ditt liv. När du utvecklar din vilja ger du dig själv ett verktyg som kan liknas vid kaptenen på en båt – kaptenen som håller båtens kurs trots kraftiga vindar och strömmar. Att ha ett sådant verktyg inom dig ger en upplevelse av inre lugn, frihet, styrka och harmoni.

”Ett av de främsta skälen till dagens missförhållanden är att de som har vilja saknar kärlek och de som har kärlek saknar vilja. Detta pekar omisskännligt på det överhängande behovet av integrering och förening av kärlek och vilja.”

 

/R. Assagioli